Ägande


ABC Jourhem
grundades 2001 och är idag en väletablerad verksamhet i Stor-Stockholmsområdet. Sedan december 2014 äger Vårdkultur Stockholm AB företaget. Vårdkultur är ett familjeföretag ägt av Carl-Axel Palm. Carl-Axel har lång erfarenhet av offentligt, ideellt och privat driven vård- och omsorgsverksamhet i olika ledande befattningar sedan 1979. Carl-Axel är leg. sjuksköterska, har universitetsutbildning vid statsvetenskapliga institutionen i hälso- och sjukvårdsadministration och ekonomistyrning samt har en magisterexamen i omvårdnad. Carl-Axel har haft flera förtroendeuppdrag inom Svensk sjuksjuksköterskeförening, såsom ledamot i styrelsen, ledamot i vetenskapliga rådet och ordförande för sjuksköterskornas etiska råd. Carl-Axel har också haft förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Äldreomsorgsföretagarna och i Vårdföretagarna inom Svenskt Näringsliv under många år samt varit representant i många arbetsgrupper på Socialstyrelsen och Stockholm Stad gällande kvalitet- och branschfrågor.
 

Styrelse


I ABC Jourhems styrelse ingår tre personer:

  • Carl-Axel Palm, ordförande. Carl-Axel har huvudansvaret för att leda styrelsens arbete och att bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Carl-Axel driver framförallt frågor som rör verksamhetens kvalité och utveckling.
     
  • Jonatan Palm, ledamot. Jonatans huvuduppdrag i styrelsen är ekonomisk redovisning och uppföljning. 

  • Caj Perrin, ledamot. Caj har omfattande erfarenhhet av styrelserbete i bolag som arbetar med friskvård, vård och omsorg. Han är medgrundare till Medley, Nordens största bolag med inriktning på simhallar. Caj driver i styrelsen frågor som handlar om affärsutveckling. 

I ABC Jourhems styrelse är företagets VD adjungerad;

  • Maria Almér, adjungerad. Maria har mångårig erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvård. Huvuduppdraget i styrelsen är främst operativa- och utvecklingsfrågorna inom jour- och familjehemsvård.Ledning och medarbetare


ABC Jourhems företagsledningsgrupp består av bolagets ordförande Carl-Axel Palm,  VD Maria Almér och ekonom Jonatan Palm.

Bolaget har sju anställda varav fem socionomer. Kontaktuppgifter till alla anställda hittar du här.

ABC Jourhem har ett 20-tal familjer som har uppdrag som jourhem genom ABC. Många jourföräldrar har lång erfarenhet av jourhemsverksamhet och har haft uppdrag för ABC Jourhem under många år. En del jourföräldrar är nyare i sitt uppdrag men har erfarenhet av barn och unga. Alla våra jourhem är godkända av socialnämnd.  
 

Kvalitetsarbete


ABC Jourhem bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9. I bolagets ledningssytem ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I ledningssystemet finns tydliga verksamhetsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.
 

Ekonomi


Verksamhetsåret 2020/2021 omsatte ABC Jourhem 19,7 miljoner kronor och rörelseresultatet före skatt var 1,3 miljoner kronor.  ABC Jourhems omsättning har legat på en jämn nivå under de senaste åren. Läs mer om bolagets ekonomi här